Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Bộ Nội vụ làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng: 16/08/2019   03:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Phạm Đức Toàn báo cáo tóm tắt về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022" của Bộ Nội vụ

Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn cho biết: Thực hiện quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hàng năm, Bộ Nội vụ đều ban hành Kế hoạch công tác pháp chế; trong đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và có nội dung đánh giá về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ. Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị chuyên môn trong công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ.

Về Kết quả triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022", Bộ Nội vụ đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị tiêu chí thành lập cơ quan, tổ chức hành chính. Căn cứ quy định tiêu chí thành lập tổ chức nêu trên và yêu cầu thực tiễn, cơ cấu tổ chức các cơ quan, trong đó có tổ chức pháp chế sẽ được nghiên cứu, kiện toàn phù hợp. Bố trí biên chế chuyên trách về công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (trong đó có biên chế chuyên trách về công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Đồng thời, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai đánh giá, rà soát, cập nhật, biên soạn lại hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có thiết kế các chuyên đề, nội dung về kiến thức và kỹ năng tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tăng cường hàm lượng kiến thức về pháp luật trong các giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án ở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Bộ Nội vụ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án. Đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.   

Bộ Nội vụ luôn phối hợp kịp thời với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án. Để hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Bộ Nội vụ đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Bộ Tư pháp Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh: Hoạt động của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án) tại các Bộ, ngành, địa phương, những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Qua đó kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng như góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước nêu trên.

Cục trưởng QLXLVPHC&TDTHPL Đặng Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào 6 nội dung chính: (1) Việc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Bộ, ngành, địa phương với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành, cụ thể về: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản; (3) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, bao gồm: tình hình thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thi hành pháp luật; (4) Tình hình tuân thủ pháp luật, trong đó có: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Xem xét, đánh giá tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; (6) Hình thức thực hiện và kết quả của các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ ngày 01/10/2017 đến thời điểm kiểm tra.

Mặt khác, theo Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, qua kiểm tra nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay và những cá nhân điển hình trong việc thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, toàn diện của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, trong nhiều năm qua, với vai trò là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên…, Bộ Nội vụ luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, nhất là trong chỉ đạo điều hành tuân thủ đúng các quy định của Luật tổ chức Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan. Bộ Nội vụ cũng luôn chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại các Bộ, ngành, địa phương. Hàng năm, Bộ Nội vụ đều có Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ gửi Bộ Tư pháp. Tại buổi làm việc này, Bộ Nội vụ cũng mong muốn được trao đổi và cung cấp thêm thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ và tình hình triển khai thực hiện Đề án: “Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

Để đảm bảo buổi làm việc có chất lượng, hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu và trao đổi các vấn đề của Đoàn kiểm tra đặt ra, đồng thời mong muốn các thành viên trong Đoàn kiểm tra tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện để Bộ Nội vụ thực hiện tốt hơn công tác theo dõi thi hành pháp luật.  

Quang cảnh buổi làm viẹc

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nội vụ đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các thành viên trong Đoàn kiểm tra đặt ra xung quanh việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian qua tại Bộ Nội vụ. Bên cạnh việc đánh giá các kết quả mà Bộ Nội vụ đã đạt được trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các đề xuất, kiến nghị của Bộ Nội vụ được Đoàn kiểm tra ghi nhận và  tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra về thực hiện thi hành pháp luật tại Bộ, làm tốt quyền hạn, chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực theo quy định; duy trì, phát huy tinh thần chủ động trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh, đề nghị hướng dẫn bảo đảm việc thực thi pháp luật được chính xác./.

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tham dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019)

Ngày đăng 19/09/2019
Chiều ngày 19/9/2019, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và các đối tác phát triển tổ chức”

Bộ Nội vụ: 44/46 địa phương đã gửi phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng 19/09/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, cả nước có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Tiền Giang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lào Cai, Lai Châu, Khánh Hòa, Hải Phòng và Hà Tĩnh); 46 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 42 địa phương có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và 04 địa phương đề nghị tiến hành sắp xếp theo diện khuyến khích (gồm các tỉnh: Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn La, Tây Ninh).

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Ngày đăng 18/09/2019
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 18 đến ngày 20/9) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Triển khai những dịch vụ người dân cần nhất

Ngày đăng 17/09/2019
Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) cần đưa ra những dịch vụ người dân, doanh nghiệp cần nhất để triển khai; giao diện phải thân thiện, thủ tục phải ngắn gọn, thuận lợi cho người dùng và công tác truyền thông, hướng dẫn phải cụ thể để người dân sử dụng bởi Cổng DVCQG mà ít người dùng là "thất bại".

Bảo vệ chủ quyền - kiên quyết, kiên trì và sách lược đúng đắn

Ngày đăng 17/09/2019
Vừa qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã có những hoạt động vi phạm chủ quyền khu vực biển xung quanh bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã và đang có những hành động kiên quyết, kiên trì và sách lược đúng đắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thực tế hoàn toàn không như những luận điệu xuyên tạc rằng Việt Nam nhu nhược, hèn yếu…

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).