Hà Nội, Ngày 18/02/2020

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 03/10/2019   08:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/10/2019, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành và một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Tổ công tác về việc thực hiện các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại cơ quan đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, các Chương trình hành động của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của các bộ luật, nghị định và các chương trình hành động của Chính phủ về lĩnh vực công vụ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Từ việc tích cực tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính của UBND tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa, đạo đức công sở, tình hình thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng được thực hiện thông qua công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2019, tỉnh đã thực hiện giao 2.047 biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị, giảm 430 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 17,36%; đã thực hiện giao 20.354 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 1.879 người làm việc so với năm 2015, đạt tỷ lệ 8,45%.

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, sau khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Yên Bái giảm được 135 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc; trong đó: cơ quan hành chính giảm được 84 cơ quan, đơn vị, đầu mối (đạt tỷ lệ 25,5% so với năm 2017); đối với đơn vị sự nghiệp công lập giảm 51 đơn vị (đạt tỷ lệ 6,7% so với năm 2017).

Về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Yên Bái giảm được 797 biên chế, trong đó: cơ quan hành chính giảm 357 biên chế; đơn vị sự nghiệp công lập giảm 440 người làm việc.

Về tổ chức bộ máy, giảm được 362/1319 cơ quan, đơn vị, phòng, ban (đạt tỷ lệ 27,4%), trong đó: cơ quan, tổ chức hành chính giảm 121/368 (đạt tỷ lệ 32,8%); đơn vị sự nghiệp công lập giảm 241/951 (đạt tỷ lệ 25,3%).

Sau khi thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, toàn tỉnh còn 1.364 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố (tương đương 41,9%).

Tỉnh Yên Bái đã bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức dôi dư sau sắp xếp đảm bảo số lượng theo quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đồng thuận phù hợp với điều kiện cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định theo phân cấp của tỉnh phù hợp với đặc điểm của các ngành, địa phương, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã có ý kiến đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác, đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để địa phương làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện; Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân cấp quản lý vị trí việc làm cho các địa phương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính trong thời gian tới được thuận lợi và chủ động trong việc điều chỉnh vị trí việc làm, quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Đổi mới các bước xây dựng đề án vị trí việc làm, đơn giản để giảm bớt các thủ tục hồ sơ không cần thiết, phù hợp với cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; có hướng dẫn cụ thể về phương pháp, tiêu chí xác định số lượng biên chế, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch công chức, viên chức cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để các địa phương thực hiện thống nhất.

Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định chung về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thống nhất.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác đã trao đổi và đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái làm rõ hơn về công tác quản lý biên chế công chức, về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát về đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề mà Tổ công tác quan tâm như: vấn đề hợp nhất cơ quan Đảng và chính quyền cấp huyện; thu hút và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng đề án vị trí việc làm; số lượng cấp phó vượt định mức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; công tác tiếp công dân, vấn đề giảm nghèo; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đưa ra một số kiến nghị, đề nghị Chính phủ thống nhất mô hình tổ chức của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; rà soát điều chỉnh bổ sung để chuẩn hóa hệ thống bộ máy tổ chức của một số ngành (như ngành nông nghiệp, y tế, các đơn vị sự nghiệp của ngành giáo dục); chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn; tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã…

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động công vụ.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; rà soát sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là vai trò tiếp dân của người đứng đầu trong cơ quan chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái quán triệt thực hiện nghiêm văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người dân trong điều kiện hiện nay. Quan tâm xây dựng chính quyền cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước các cấp theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Tập trung giải quyết kịp thời một số bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là vấn đề về đất đai, môi trường. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Tổ công tác ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh Yên Bái để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Theo: yenbai.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Lễ công bố và trao Quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Ngày đăng 14/02/2020
Sáng ngày 14/02/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đối với ông Trần Nghị, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII)

Ngày đăng 12/02/2020
Chiều ngày 12/02/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) của Đảng và một số văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tôn giáo triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

Ngày đăng 11/02/2020
Sáng ngày 11/02/2020, tại Trung tâm Điều hành, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Hội nghị về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày đăng 11/02/2020
Trong hai ngày từ 11 đến 12/02/2020, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 08/02/2020
Chiều ngày 07/02/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội để nghe báo cáo kết quả công tác thời gian qua và kế hoạch triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.