Hà Nội, Ngày 01/04/2020

Tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Ngày đăng: 24/03/2020   05:23
Mặc định Cỡ chữ
Quá trình đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của nhân dân, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung giải quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lượt tiếp công dân tăng, nhưng không phát sinh “điểm nóng” mới, các vụ việc đông người, phức tạp mới phát sinh được chủ động xử lý từ sớm, nhanh chóng ổn định; cơ bản giải quyết xong các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng giúp ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa: internet

1. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy,  Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1336-TB/TU ngày 22/4/2019 “Thông báo Kết luận hội nghị rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua”, trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 quy định Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy và Quyết định số 1719-QĐ/TU ngày 23/7/2019 về Nội quy tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy.

Ngày 26/4/2019, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành văn bản số 1340-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh giám sát, phản biện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019. Hàng tháng, Ban Dân vận Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo tiến độ kết quả giám sát, phản biện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh thực hiện.

Các cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ này đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới”.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND các địa phương quan tâm bằng những hành động cụ thể, như: ban hành văn bản chấn chỉnh công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, pháp luật; nắm bắt, dự báo tình hình khiếu kiện tại địa phương; nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư, chủ động rà soát các vụ việc để tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn  tồn đọng(1).

Ngày 22/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND “Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài” do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về “Kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài”; theo đó, đã tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết tại 14/14 địa phương trong tỉnh đối với từng vụ việc để thống nhất phương án, biện pháp giải quyết(2).

Hàng tháng, các sở, ngành và địa phương trực tiếp báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh về việc giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp tại các địa phương có nhiều đơn thư, qua đó UBND tỉnh chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xin chủ trương và phương án giải quyết kịp thời.

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4129/UBND-TD ngày 17/6/2019 “Về việc chấn chỉnh trong phối hợp tiếp công dân”, UBND các địa phương đều đã thành lập Tổ công tác và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, tạo thuận lợi cho công tác nắm tình hình và xử lý vụ việc ngay khi vừa phát sinh.

Thực hiện Quy định số 1588-QĐ/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định tạm thời việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, các đồng chí bí thư một số địa phương đã trực tiếp tiếp và đối thoại với công dân liên quan đến các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, trong đó gắn trách nhiệm của đồng chí bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương.

Việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đã được UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, dần khắc phục tồn tại về trình tự, thủ tục, hồ sơ giải quyết vụ việc. Quá trình giải quyết đã quan tâm đến việc đối thoại, chất lượng giải quyết được cải thiện, quan điểm có sự linh động hướng về lợi ích công dân để xem xét giải quyết, thậm chí hỗ trợ ngoài chính sách (thành phố Hạ Long); lãnh đạo một số đơn vị chấp hành tốt công tác phối hợp và tham gia đối thoại trong quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại lần 2 của Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn, thành phố Móng Cái)(3).

Triển khai Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài, đông người, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 với mục tiêu giải quyết 100% các vụ việc loại này. Tính đến nay, các địa phương đã giải quyết xong 29/51 vụ việc nằm trong Kế hoạch số 45/KH-UBND. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân và các sở, ngành có liên quan đang tiếp tục xem xét, rà soát và phân tích từng hồ sơ vụ việc, thống nhất lại với các địa phương về phương án và tiến độ để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất 22/51 vụ  việc  còn  lại(4).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Ninh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có một số đơn vị cấp huyện đã triển khai nhưng lựa chọn đối tượng thanh tra chưa sát, chưa đúng, sau khi ban hành kết luận thanh tra không tổ chức theo dõi, đôn đốc. Việc tiếp nhận đơn và tham mưu giải quyết khiếu nại của một số phòng, ban (Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án...), UBND cấp xã còn chậm, quá trình giải quyết khiếu nại chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại, đặc biệt là các dự án lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân chưa được coi trọng, thể hiện ở việc đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện thường ủy quyền cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ này. 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Quảng Ninh thời gian tới đạt được kết quả cao, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Quy định số 1l-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Hai là, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên các lĩnh vực, nhất là các vụ việc về tranh chấp đất đai ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư tồn đọng, kéo dài để hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo quy định; nghiêm túc giải quyết những vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua tiếp công dân định kỳ và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan có chức năng tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân, tổ chức dễ phát sinh khiếu kiện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND cấp xã). Quán triệt trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với vụ việc đối thoại hòa giải tại Tòa án nhân dân các cấp, cần quan tâm đến thời gian, nội dung và thành phần tham gia theo yêu cầu của Tòa án sau khi hòa giải, đối thoại và bản án xét xử. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường nắm tình hình và dự báo vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp. Chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, các ngành chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết vụ việc.

Đối với các vụ việc theo Kế hoạch số 45/ KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương cần trực tiếp nắm vụ việc và chỉ đạo giải quyết theo đúng tiến độ. Trên cơ sở kết quả rà soát, chủ động nghiên cứu và đề xuất vụ việc phức tạp đông người để bí thư cấp ủy cùng cấp đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 1717-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1718-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy; Quyết định số 1719-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy ban hành Nội quy tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy.

Bốn là, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đưa nội dung báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ sở, phòng, ban, đơn vị vào báo cáo kết quả công tác tại các kỳ họp giao ban hàng tháng của địa phương để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Đưa kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại và xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân của tỉnh./.

------------------------------------------------------

Ghi chú:

(1) UBND huyện Cô Tô ban hành Văn bản số 40/UBND-CQKTTT ngày 15/01/2019; UBND huyện Tiên Yên ban hành Văn bản số 114/UBND-TD ngày 31/01/2019; UBND thị xã Đông Triều ban hành Văn bản số 189/UBND ngày 30/01/2019; UBND huyện Hoành Bồ ban hành Văn bản số 316/ UBND-KTTTr ngày 01/3/2019; UBND thị xã Quảng Yên ban hành Văn số 255/UBND-TD ngày 14/02/2019; UBND huyện Bình Liêu ban hành chỉ thị số 739/CT-UBND ngày 15/3/2019; UBND huyện Hải Hà ban hành Văn bản số 196/UBND-KTTTr ngày 18/02/2019; UBND thành phố Hạ Long ban hành Văn bản số 887/UBND ngày 15/02/2019; UBND huyện Vân Đồn ban hành Thông báo số 68/TB-UBND ngày 13/3/2019.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của  Chủ tịch UBND tỉnh về “Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài”.

(3), (4) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài.

 

TS Lê Thị Hà - Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Tăng họp trực tuyến, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh

Ngày đăng 31/03/2020
Để tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, những tháng gần đây, các cấp, ngành tại Lạng Sơn tăng cường triển khai tổ chức họp, hội nghị truyền hình trực tuyến (THTT) nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cải cách hành chính tại Bạc Liêu : Nhiều việc làm tích cực trong năm 2020

Ngày đăng 31/03/2020
Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong những tháng đầu năm 2020 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và nhân dân. Từ đó, các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh; công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ngành, UBND các cấp.

Luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương

Ngày đăng 31/03/2020
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, công tác điều động, luân chuyển cán bộ (LCCB) gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương (KLNÐP) được cấp ủy các cấp tập trung triển khai, thực hiện và đạt kết quả tích cực. Hiệu quả của việc LCCB và bố trí cán bộ chủ chốt KLNÐP góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, phát huy tính sáng tạo, chủ động và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này ở một số nơi chưa đạt mục tiêu đề ra, cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 31/03/2020
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến vừa có chỉ đạo khẩn tới các sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để làm thủ tục hành chính, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Tín hiệu tích cực trong việc phát triển điện mặt trời áp mái tại Thủ đô

Ngày đăng 31/03/2020
Những năm gần đây, số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh, đặc biệt là hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái của ngành điện Thủ đô đang trở nên phổ biến hơn. Đây chính là nguồn năng lượng tái tạo được đánh giá là hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.